Hình ảnh

Coupler chờ dầm - đặt trong tường vây, cọc nhồi, cọc Barrette

Coupler hàn vào King post (Thi công Top-down)

Coupler nối sàn, dầm

Coupler nối cột, vách

screen 1

screen 1

screen 1

screen 1

screen 1